Debattartikel | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Debattartikel

Sverigedemokraterna i Kalmar landsting anser att varje skattekrona ska användas till bästa tänkbara sjukvård och service. Vi vill nu rikta fokus på hur enskilda medborgare och samhället kan samverka till ett hälso- och sjukvårdslyft.

Medborgare ska i hälsosamtal få veta vad som på sikt kan bli problem för den egna hälsan. Under nästa mandatperiod vill vi genomföra detta med att ge gratis hälsokoll till alla länsinvånare som fyller 40, 50 och 60 år. Hälsolyftet ska startas upp genom samverkan mellan arbetsmarknadens olika parter. Utöver förbättrad hälsa är målet att hälsolyftet ska resultera i positiva effekter för både sjukvården och för hela samhället. I projektet ingår också ett Center för Hälsolyft, som ska bli ett första steg i byggandet av Kalmar Hälsouniversitet.

Medborgare ska också lättare kunna medverka i sitt hälsoarbete genom att själva snabbt och enkelt kunna ta reda på vilka sjukhus och avdelningar som har bäst vårdresultat för olika sjukdomar. Andra verktyg är fler ingångar för information om olika sjukdomar, till exempel genom smarta lösningar, som digitala symtomscheman på landstingets hemsida, där man själv kan komma fram till de mest troliga orsakerna till besvär och om dessa kräver läkarbesök eller akutvård.

Sjukvården måste bli både snabbare och effektivare. Läkarna ska vara läkare. Administrationen ska effektiseras och allt överflödigt pappersvändande rensas bort.

För lindrigare besvär ska en lättakut öppnas. Där ska enkla diagnoser behandlas. Vid behov ska också patienten snabbt slussas vidare till rätt specialist. Cancer medför mycket oro och lidande och ska behandlas akut.

Landstinget ska också samverka för att nyttja de kommunsjuksköterskor som finns tillgängliga för basal sjukvård. Många äldre behöver då inte bege sig till en hälsocentral för enkel vård. Vi kommer att verka för att landstinget köper dessa tjänster av kommunerna.

Personalbristen i vården orsakar onödigt lidande och kan resultera i dålig patientsäkerhet. Många gånger tvingas patienter att berätta samma sjukdomsberättelse för en ny hyrläkare. Under förra året var kostnaden för inhyrd personal i Kalmar landsting 95 miljoner. De första sju månaderna detta år är kostnaden redan uppe i 54,5 miljoner. På många arbetsplatser leder bristen på fast personal till så dålig arbetssituation att det blir ännu svårare att rekrytera personal. Inget blir bättre när vissa läkare använder sin kompledighet för jourarbete till att arbeta som hyrläkare i andra landsting.

Idag är även bemanningssituationen för sjuksköterskor alarmerande. Högre lön och bra arbetsmiljö i Norge attraherar många unga sjuksköterskor. För dem som stannar kvar blir arbetssituationen än mer pressad och alltför många slutar. Sverigedemokraterna i Kalmar landsting vill komma till rätta med de svåra bemanningsproblemen genom bland annat följande åtgärder:

* All rekrytering av inhyrd personal ska ske efter överprövning av landstingsdirektörens stab.
Landstinget ska anställa särskilda fasta jourläkare, så att vi kraftigt kan minska kompledigheter som göder hyrläkarsystemet.
* Landstinget måste bli mycket mer aktivt i att rekrytera de många svenska läkarstudenter som idag studerar utomlands.
* För att öka attraktionskraften i tjänsten som specialist i allmänmedicin ska denna tjänst även innebära tjänstgöring minst två veckor varje år vid någon av länets akutmottagningar.
* Alla högstadie- och gymnasieelever i länet ska få besök av vårdpersonal, för att få fler ungdomar intresserade av vårdyrkena.
* Alla nyexaminerade sjuksköterskor i Kalmar landsting ska ha rätt till heltid.
* En fungerande introduktion i det nya yrket är nödvändig. Tät handledning och möjliget till reflektion efter arbetspassen är viktigt.

Sverigedemokraterna i Kalmar landsting tar ett helhetsgrepp på sjukvården. Nyckelorden är ansvar med skattebetalarnas pengar, resursutnyttjande och en förebyggande hälsovård.

Sverigedemokraterna i Kalmar landsting
Claus Zaar, Färjestaden, gruppledare
Petra Gustafsson, Kalmar, kandidat
Sune Olsson, Ruda, kandidat