Debattartikel om landstingsbudgeten | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Debattartikel om landstingsbudgeten

Publicerad i Barometern/OT 2016-11-12

Vi Sverigedemokrater vägrar att acceptera att det är patienterna som i form av längre köer och sämre patientsäkerhet ska betala för övriga partiers mångåriga oförmåga eller ovilja att ta ansvar och tänka långsiktigt. I kontrast till både de rödgröna och Alliansen gör vi satsningar som möjliggör både öppnande av vårdplatserna och höjda löner, på riktigt.

Kalmar läns landsting, under rödgrön majoritet, befinner sig idag i djup kris. Enligt de senaste prognoserna för 2016 går förvaltningarna back med mer än 220 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaderna för inhyrd personal prognosticeras till ca 160 miljoner kronor. Därtill kommer att effekterna av den ohejdade asylinvandringen de närmaste åren kommer att förvärra kostnadsbilden och öka trycket på sjukvården.
I ett försök att avhjälpa de skenande kostnaderna för hyrpersonal har den rödgröna majoriteten nu panikstängt ett stort antal vårdplatser vid länets tre sjukhus. Alliansen å sin sida går ut och kräver att vårdplatserna öppnas och att sjuksköterskornas status höjs, men man avsätter märkligt nog inga medel för vare sig öppnande av vårdplatser eller några höjda löner för sjuksköterskorna. Alliansen vill istället spara kraftigt på hälso- och sjukvården, bland annat genom att skicka hem patienterna ännu snabbare från sjukhusen.
I kontrast till både de rödgröna och Alliansen gör vi Sverigedemokrater satsningar som möjliggör både öppnande av vårdplatserna och höjda löner, på riktigt. Vi avsätter i vårt förslag till landstingsbudget för nästa år 70 miljoner kronor extra för att klara full bemanning, för att återöppna vårdplatserna och för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i hela hälso- och sjukvården. Detta kan 2018 och 2019 minskas till 50 respektive 30 miljoner, i takt med att beroendet av hyrbolagen minskar och vårdpersonalen avlastas då det gäller administrativa uppgifter. Utöver detta avsätter vi från och med år 2017 50 miljoner kronor extra i lönesatsning för specialistsjuksköterskorna. Dessa medel ska fördelas strategiskt efter kompetens och rekryteringsbehov.
För att avlasta sjukvårdspersonalen vill vi att de medicinska sekreterarnas potential utnyttjas till fullo, vilket inte är fallet idag. Sjukvårdspersonal ska inte utföra några uppgifter som kan utföras av de medicinska sekreterarna. På så sätt får sjukvårdspersonalen mer tid över till den patientnära vården och behovet av inhyrd personal minskas samtidigt.
Beroendet av hyrpersonal vill vi eliminera genom aktiva och framåtriktade åtgärder, såsom:

· öka rekryteringen bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands

· kontraktera läkare

· bostäder ska erbjudas nyanställd sjukvårdspersonal

· sjukvårdspersonal ska besöka alla niondeklassare för att locka ungdomar till sjukvårdsyrken

· prova-på-veckor i sjukvården ska erbjudas ungdomar

För att långsiktigt kunna upprätthålla bemanning och rekrytering är det nödvändigt att samtidigt reducera kostnader. Till detta hör den del av administrationen som inte är direkt vårdrelaterad och som växt ut kraftigt, trots det senaste decenniets kraftiga digitalisering. Mellan åren 2008 och 2016 har antalet tillsvidareanställda handläggare i Kalmar läns landsting (KLT borträknat) sammantaget ökat från 151 till 233, en ökning med 54 %. Detta är tio gånger så stor procentuell ökning som ökningen av antalet tillsvidareanställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor under samma period, som ökat från 3 368 till 3 550.
Mot bakgrund av detta vill vi ompröva nuvarande administrativa strukturer och processer, så att dessa bättre tar tillvara digitaliseringens möjligheter till effektivisering. Vi lägger därtill ett generellt sparuppdrag på förvaltningarna på 1 % till och med 2019. Sammantaget ger dessa åtgärder minskade kostnader på 34 miljoner kronor 2017, 64 miljoner 2018 och 94 miljoner kronor 2019.
Vi Sverigedemokrater vägrar att acceptera att det är patienterna som i form av längre köer och sämre patientsäkerhet ska betala för övriga partiers mångåriga oförmåga eller ovilja att ta ansvar och tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting lägger för 2017 en budget i balans, som säkerställer en realistisk utfasning av hyrpersonal och som förbättrar förutsättningarna för en hög vårdkvalitet för patienten och en god arbetsmiljö för personalen.

Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting
Claus Zaar
Bo Karlsson
Britt-Marie Sundqvist
Petra Gustafsson
Sune Olsson
Göran Gustafsson
Mikael Eljans
Martin Kirchberg