Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 4

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Föreläsning om landsbygdspolitik samt julbord

  Av Martin Kirchberg den 11 december, 2016
  0

  Under lördagen arrangerade distriktet den sista aktiviteten för verksamhetsåret. Anders Forsberg, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson, var särskilt inbjuden att föreläsa om partiets landsbygdspolitik. Intresset för denna föreläsningen var väldigt stort och distriktet fick därför dela upp den i två olika föreläsningar där närmare 150 personerna deltog under dagen.

  IMG_1665

  Kvällen avslutades med ett julbord för medlemmarna där möjlighet fanns att stifta nya bekantskaper från alla delar av länet.

  Med detta vill även distriktet önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år!

  IMG_1666

 • Debattartikel om landstingsbudgeten

  Av Martin Kirchberg den 16 november, 2016
  0

  Publicerad i Barometern/OT 2016-11-12

  Vi Sverigedemokrater vägrar att acceptera att det är patienterna som i form av längre köer och sämre patientsäkerhet ska betala för övriga partiers mångåriga oförmåga eller ovilja att ta ansvar och tänka långsiktigt. I kontrast till både de rödgröna och Alliansen gör vi satsningar som möjliggör både öppnande av vårdplatserna och höjda löner, på riktigt.

  Kalmar läns landsting, under rödgrön majoritet, befinner sig idag i djup kris. Enligt de senaste prognoserna för 2016 går förvaltningarna back med mer än 220 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaderna för inhyrd personal prognosticeras till ca 160 miljoner kronor. Därtill kommer att effekterna av den ohejdade asylinvandringen de närmaste åren kommer att förvärra kostnadsbilden och öka trycket på sjukvården.
  I ett försök att avhjälpa de skenande kostnaderna för hyrpersonal har den rödgröna majoriteten nu panikstängt ett stort antal vårdplatser vid länets tre sjukhus. Alliansen å sin sida går ut och kräver att vårdplatserna öppnas och att sjuksköterskornas status höjs, men man avsätter märkligt nog inga medel för vare sig öppnande av vårdplatser eller några höjda löner för sjuksköterskorna. Alliansen vill istället spara kraftigt på hälso- och sjukvården, bland annat genom att skicka hem patienterna ännu snabbare från sjukhusen.
  I kontrast till både de rödgröna och Alliansen gör vi Sverigedemokrater satsningar som möjliggör både öppnande av vårdplatserna och höjda löner, på riktigt. Vi avsätter i vårt förslag till landstingsbudget för nästa år 70 miljoner kronor extra för att klara full bemanning, för att återöppna vårdplatserna och för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i hela hälso- och sjukvården. Detta kan 2018 och 2019 minskas till 50 respektive 30 miljoner, i takt med att beroendet av hyrbolagen minskar och vårdpersonalen avlastas då det gäller administrativa uppgifter. Utöver detta avsätter vi från och med år 2017 50 miljoner kronor extra i lönesatsning för specialistsjuksköterskorna. Dessa medel ska fördelas strategiskt efter kompetens och rekryteringsbehov.
  För att avlasta sjukvårdspersonalen vill vi att de medicinska sekreterarnas potential utnyttjas till fullo, vilket inte är fallet idag. Sjukvårdspersonal ska inte utföra några uppgifter som kan utföras av de medicinska sekreterarna. På så sätt får sjukvårdspersonalen mer tid över till den patientnära vården och behovet av inhyrd personal minskas samtidigt.
  Beroendet av hyrpersonal vill vi eliminera genom aktiva och framåtriktade åtgärder, såsom:

  · öka rekryteringen bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands

  · kontraktera läkare

  · bostäder ska erbjudas nyanställd sjukvårdspersonal

  · sjukvårdspersonal ska besöka alla niondeklassare för att locka ungdomar till sjukvårdsyrken

  · prova-på-veckor i sjukvården ska erbjudas ungdomar

  För att långsiktigt kunna upprätthålla bemanning och rekrytering är det nödvändigt att samtidigt reducera kostnader. Till detta hör den del av administrationen som inte är direkt vårdrelaterad och som växt ut kraftigt, trots det senaste decenniets kraftiga digitalisering. Mellan åren 2008 och 2016 har antalet tillsvidareanställda handläggare i Kalmar läns landsting (KLT borträknat) sammantaget ökat från 151 till 233, en ökning med 54 %. Detta är tio gånger så stor procentuell ökning som ökningen av antalet tillsvidareanställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor under samma period, som ökat från 3 368 till 3 550.
  Mot bakgrund av detta vill vi ompröva nuvarande administrativa strukturer och processer, så att dessa bättre tar tillvara digitaliseringens möjligheter till effektivisering. Vi lägger därtill ett generellt sparuppdrag på förvaltningarna på 1 % till och med 2019. Sammantaget ger dessa åtgärder minskade kostnader på 34 miljoner kronor 2017, 64 miljoner 2018 och 94 miljoner kronor 2019.
  Vi Sverigedemokrater vägrar att acceptera att det är patienterna som i form av längre köer och sämre patientsäkerhet ska betala för övriga partiers mångåriga oförmåga eller ovilja att ta ansvar och tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting lägger för 2017 en budget i balans, som säkerställer en realistisk utfasning av hyrpersonal och som förbättrar förutsättningarna för en hög vårdkvalitet för patienten och en god arbetsmiljö för personalen.

  Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting
  Claus Zaar
  Bo Karlsson
  Britt-Marie Sundqvist
  Petra Gustafsson
  Sune Olsson
  Göran Gustafsson
  Mikael Eljans
  Martin Kirchberg

   

 • Föreläsning med Kent Ekeroth

  Av Martin Kirchberg den 31 oktober, 2016
  0

  Under söndagen den 23 oktober arrangerade distriktet ett medlemsmöte på Kalmar slott med Kent Ekeroth som inbjuden föreläsare. Ett mycket uppskattat besök och ett besök som väldigt många medlemmar väntat på. Närmare 100 personer kom till Kalmar slott för att lyssna på Kent prata om Sverigedemokraternas kriminalpolitik och sitt arbete i Justitieutskottet. Kent Ekeroth berättade även om alla debatter han haft med de andra partiernas ledamöter i riksdagen.

  Vi fick också höra många exempel på hur de andra partierna röstat nej till motioner och förslag från Sverigedemokraterna men som sedan läggs i stort sett samma förslag bara några veckor senare av dem själva eller göra utspel i media med samma ”budskap” som Sverigedemokraterna tidigare yrkat på i riksdagen och där de andra partiernas ledamöter röstat nej.

  kent

  IMG_1518

 • Debattartikel om föreslagna förändringen i LOU

  Av Martin Kirchberg den 16 oktober, 2016
  0

  Debattartikel publicerad i Barometern 2016-10-08

  Regeringen vill diskriminera svenska löntagare

  Nyligen föreslogs ändrade regler i offentlig upphandling av regeringen som man nu har lagt på riksdagens bord, som även starkt har kritiserats av Lagrådet, vilka medför ett påtagligt avsteg från den svenska modellen och där Sverigedemokraterna av ett flertal skäl omöjligen kan rösta för förslaget.

  I stället för att låta arbetsmarknadens parter tolka innebörden av de olika kollektivavtalen vill regeringen nu förskjuta denna makt till de upphandlande myndigheterna. På samma gång flyttas Arbetsdomstolens, AD, befogenheter till Förvaltningsdomstolarna, trots att AD är högsta instans i arbetsrättsliga tvister. Sverige är ett land med stark entreprenörsanda och många småföretagare, fler än 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag och av dessa saknar drygt 60 procent kollektivavtal. En majoritet av småföretagen kommer med regeringens förslag att uteslutas från deltagande i offentliga upphandlingar, vilket är en marknad som omsätter över 600 miljarder kronor årligen. Denna ordning hade varit förståelig om det förhöll sig på det sättet att de kollektivavtalslösa företagen genomgående präglats av oschyssta arbetsvillkor. Så är dock inte fallet. Påtagligt ofta erbjuder de tvärtom bättre villkor. Det kommer även i sin tur leda till att regeringen effektivt stoppar i princip alla möjligheter för kommuner och landsting att upphandla närproducerad svensk mat. I regeringens förslag till regelverk undantas även så kallad utstationerad arbetskraft. Man vill alltså ställa högre krav på ett företag som anlitar svensk arbetskraft jämfört med ett som anlitar utländsk. Detta skapar naturligtvis incitament för företagen att rekrytera just utstationerad arbetskraft eftersom det ger en konkurrensfördel framför svensk arbetskraft. Det är inget annat än en regelrätt diskriminering av svenska löntagare och en sådan en sådan ordning kommer vi sverigedemokrater aldrig medverka till.

  Mattias Bäckström Johansson
  Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna
  Distriktsordförande SD Kalmar län

 • Debattartikel om Bromma flygplats

  Av Martin Kirchberg den 7 september, 2016
  0

  Publicerad i Barometern 2016-09-07.

  Sverigedemokraterna vill värna om Bromma flygplats

  Den statlige samordnaren Anders Sundström (s) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om flygkapacitet och bostäder i Stockholm. I rapporten framför han helt skamlöst sin åsikt att Bromma flygplats bör läggas ned när arrendet för marken löper ut 2038. Det som är lite pikant i sammanhanget är att det finns en tydlig majoritet i riksdagen mot en stängning av flygplatsen. Ändå går regeringen vidare med sin partikamrats rapport.

  Den rödgröna majoriteten i landstinget, regionförbundet och Kalmar kommun, men även länsstyrelsen i Kalmar län har nu i ett yttrande valt att ställa sig bakom rapporten. Sverigedemokraterna anser att förslaget till yttrande angående Sundströms rapport är förkastligt och felriktat. Det är mycket förvånande och oroande att våra egna regionala aktörer intar denna ståndpunkt istället för att värna våra lokala och regionala intressen. Många företag i länet är helt beroende av snabba dagliga förbindelser till och från huvudstaden och vidare till andra regionala flygplatser. Vi anser att det borde vara självklart att slå vakt om infrastrukturen och utveckla den ytterligare, istället för att ställa sig bakom nedläggningar som Miljöpartiet och regeringen förespråkar. Bromma utgör i det regionala perspektivet ett viktigt komplement till Arlanda och de flygbolag som flyger från regionala flygplatser till och från Bromma har visat sig vara helt avgörande för konkurrensen inom inrikesflygtrafiken. Framtiden för Bromma flygplats anser vi därför behöver tryggas istället för att hela tiden göra den osäker.

  Det hade varit klädsamt för majoriteten i landstinget att lägga sina resurser och sitt inflytande på att fokusera på att framföra och poängtera länets behov och prioriteringar i yttrandet, istället för att blanda sig i och ha åsikter om markpolitik i Stockholm. Sverigedemokraterna kämpar för fungerande kommunikationer i hela landet och flygtrafiken är en mycket viktigt del i transportsystemet. Låt oss slå vakt om och utveckla denna pusselbit istället för att rösta för nedläggningar.

  Martin Kirchberg (sd), ersättare regionstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län

  Claus Zaar (sd), ledamot landstingsstyrelsen i Kalmar län

  Bo Karlsson (sd), gruppledare Landstinget i Kalmar län