Västerviks sjukhus har åter av tidningen Dagens Medicin utnämnts till Sveriges bästa mellanstora sjukhus | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Västerviks sjukhus har åter av tidningen Dagens Medicin utnämnts till Sveriges bästa mellanstora sjukhus

Detta har vi alla duktiga medarbetare vid sjukhuset att tacka för. De använder all sin hängivenhet och yrkeskunskap för att ge oss medborgare den bästa tänkbara sjukvården.
För Sverigedemokraterna är det självklart att göra allt som står i vår makt för att säkra att Västerviks sjukhus även i framtiden kan erbjuda högkvalitativ sjukvård för medborgarna i vår del av länet. Detta är desto mer viktigt, då orosmolnen hela tiden lurar vid horisonten. Det allvarligaste är den generella bristen på fasta medarbetare, främst läkare och sjuksköterskor.

När onkologiska behandlingsenheten vid Västerviks sjukhus tvingades stänga förra året berodde det på personalbrist. Nu har personalbehovet delvis lösts, men den läxa som borde ha gått hem är att man måste tänka långsiktigt för att både behålla medarbetare och kunna rekrytera nya.
Sverigedemokraterna satsar, till skillnad från den styrande S-C-L-majoriteten, 50 miljoner kronor på personalbefrämjande åtgärder i vårt förslag till regionbudget. Vi satsar på såväl arbetsmiljö som lönevillkor. Framför allt måste lönesatsningar styras av en långsiktig strategi, där utbildning och kompetens premieras.

Vi anser att det är nödvändigt med en grundlig översyn av sjukvårdens administration. Rätt medarbetare ska göra rätt saker. Dokumentation för dokumentationens egen skull får inte förekomma. Administrativa uppgifter som kan utföras av medicinska sekreterare ska också utföras av dessa. Lika viktigt är det att hålla ett vakande öga på hur resurser förflyttas mellan olika delar av länet. Centralisering, eller så kallad nivåstrukturering, i sjukvården ska inte ske utan konkret nytta.
2016 flyttades all ändtarmscancer- och njurcancerkirurgi från Västervik till Kalmar. Samtidigt förlades hälften av länets tjocktarmscancerkirurgi och all planerad njurstensverksamhet till Västervik. Sverigedemokraterna var det enda partiet i dåvarande landstingsstyrelsen som krävde en utredning och konsekvensanalys innan beslutet skulle tas. Vi återupprepade detta samma år samt 2018, dock utan att få gehör. Vi grundade detta krav bland annat på att stora delar av kirurgprofessionen varnade för att Västerviks sjukhus riskerade att mista akutkirurgisk kompetens genom flytten av cancerkirurgi.

Vid senaste regionstyrelsemötet visade det sig att köerna till de berörda operationerna efter flytten är något längre i Kalmar än de varit i Västervik. Västervik har uppvisat minst lika bra resultat då det gäller hur många patienter som inte behövt opereras en gång till.

Det är givetvis inte vår uppgift som förtroendevalda att detaljstyra vilken kirurgi som ska utföras vid vilket sjukhus. Men av de uppgifter som vi har fått ta del av hittills kan vi inte se att nivåstruktureringen av cancerkirurgin mellan Västervik och Kalmar tydligt har varit till fördel för patienterna, varken i norra länsdelen eller länet som helhet.
Vi kan konstatera att vi gjorde rätt när vi 2016 krävde en utredning av konsekvenserna innan beslutet om nivåstruktureringen togs. Både förespråkarna och de som var emot förändringen hade haft allt att vinna på att en ordentlig genomlysning gjorts innan beslutet fattades. Ansvaret för att så inte skedde får övriga partier i regionstyrelsen ta på sig.

Sverigedemokraterna lovar att vi även i fortsättningen kommer att ta ansvar för att värna om medborgarnas rätt till ett högkvalitativt sjukhus i Västervik.

Sverigedemokraternas regiongrupp och kommunfullmäktigegrupperna i Västervik, Vimmerby och Hultsfred | Västervik Dan Larsen | Bo Karlsson , Västervik | Petra Whidotti | Vimmerby John Hoffbrink